كيش دابه زاندنى له ش به بئ زيان…

mahnaz kawani


له م دوايانه دا نه خؤشخانه ى واشينتؤن سيسته ميكى تازه ى دانا بؤ چؤن يه تى كه م كه م كردنه وه ى كيش . ً شؤرباى سه ره كى بؤ سوتاندنى چه ورى به م شيوه يه ى خواره وه : ١- (٦) پيازى گه وره ٢- (٢) بيبه رى سه وز ٣- (٢) ته ماته ى وردكراو ٤- (١) چه پكه محدنوس ٥- نيو سه لكه كه له م ٦- خويى چيشت به پيى پيويست . چؤن يه تى دروست كردنى شؤرباكه :- ورد كردنى سه وزه كانى سه ره وه به و شيوه يه ى پيت خؤشه ، ئينجا ده كريته ناو مه نجه ليكه وه ئاوى به سه رداده كه يت و دلى ده پؤشيت و ده ى كولينيت بؤ ماوه ى (١٠) ده قه ، ئينجا ده خريته سه ر ئاگريكى له سه ره خؤ هه تا هه مو پيكهاته كان به ته واوى ده كولين ، له وانه يه (١) كاتژمير بخاينيت پاشان خويى تيده كريت . پاشان ده ى خؤيت هه رچه ند حه زت كرد ، ئه م شؤربايه هيچ وزه يه ك به له ش نادات به لك و چه ندى ليى بخؤى ئه وه نه كيشت داده به زينيت .

سه‌رچاوه‌ یـــانــه‌ی كــــــــاوانـــــی

درێژه‌ی بابه‌ت http://ift.tt/1pkp52W
شكرا لك ولمرورك